เวทีสัมมาชีพ

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ประธานกรรมการที่ปรึกษา

"สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม จึงมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ สัมมาชีพจึงเป็นทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศีลธรรมพร้อมกันไปอย่างงบูรณาการ

อ่านประวัติ

หลักสูตร

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8

ภายใต้หัวข้อ "Active Change Agent"
 

 อ่านหลักสูตร


ติดต่อเรา