• slide-3


หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / รายนามคณะกรรมการ

เกี่ยวกับเรา

รายนามคณะกรรมการคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ                                                                                     
ลำดับ รายชื่อ ดำรงตำแหน่ง
1 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ
2 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3 นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4 นางสาลินี วังตาล รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5 นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6 นายประชา หุตานุวัตร กรรมการ
7 นายผดุงศักดิ์ พื้นแสน กรรมการ
8 นางสิลันธร สัจพันโรจน์ กรรมการ
9 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ
10 นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ
11 นายอำพล จินดาวัฒนะ กรรมการ
12 นางวณี ปิ่นประทีป กรรมการ
13 นางชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการ
14 นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการ
15 นางลดาวัลย์ กันทวงศ์ กรรมการ
16 นายสุรชัย กําพลานนท์วัฒน์ กรรมการ
17 นายกำธร ตติยกวี กรรมการและเหรัญญิก
18 นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ ประธาน
2 คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล รองประธานอันดับ 1
3 คุณประเสริฐ สลิลอำไพ รองประธานอันดับ 2
4 ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร กรรมการ
5 คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ กรรมการ
6 เรือเอกสถาพร สกลทัศน์ กรรมการ
7 ดร.ณพพงศ์ ธีระวร กรรมการ
8 ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ กรรมการ
9 คุณอาทิตย์ เคนโสม กรรมการ
10 ดร.กรัณย์ สุทธารมย์ กรรมการ
11 คุณกรรณิการ์ ชินประสิทธิ์ชัย กรรมการ
12 คุณกฤตยา สัจจพงศธร กรรมการ
13 คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน กรรมการ
14 ดร.สุนทร คุณชัยมัง เลขานุการ
 
คณะกรรมการสถาบัน
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธาน
2 นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการ
3 ดร.สมฤดี ศรีจรรยา กรรมการ
4 ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม กรรมการ
5 นายศุภนิตย์ มานะจิตต์ กรรมการ
6 ดร.ณพงศ์ นพเกตุ กรรมการ
7 ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย กรรมการ
8 นางสาวสมศรี จตุรพิธพรชัย กรรมการ
9 ดร.สุนทร คุณชัยมัง กรรมการและเลขานุการ
 


คณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธาน
2 ดร.ณพพงศ์ ธีระวร กรรมการ
3 ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ กรรมการ
4 นางมนทิรา เข็มทอง กรรมการ
5 นางลดาวัลย์ กันทวงศ์ กรรมการ
6 นายอิทธิพันธ์ อมรอรรถโกวิท กรรมการ
7 นายอาทิตย์ เคนโสม กรรมการ
8 นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น กรรมการ
9 นางสาวอารีย์ คงแจ่ม กรรมการและ เลขานุการ
 


คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือ
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายผดุงศักดิ์ พื้นแสน ประธาน
2 นางศศิมาศ พรรณรัตน์ กรรมการ
3 นายวิวัฒน์ ปิยวชิรอัมพร กรรมการ
4 นายพสุ สุขุมวาท กรรมการ
5 นายทรงฤทธิ์ อมรวิกัยกุล กรรมการ
6 นายสาริศ น้ำใจเย็นฉ่ำ กรรมการ
7 นายนันทนาถ ม่วงทอง กรรมการ
8 ดร.ทวี รักสกุล กรรมการ
9 นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น กรรมการและเลขานุการ