• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม

การปรับเปลี่ยนธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 โดยดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

โดย admin / 11.08.2561

บรรยายในหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนธุรกิจและอุตสาหกรรมในไทยยุค 4.0" โดยดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการบริหารมูลนิธิ C&C เพื่อการศึกษา

อ่านต่อ
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12.10.2561

อ่านต่อ

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12.10.2561

อ่านต่อ

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16.10.2561

อ่านต่อ

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16.10.2561

อ่านต่อ

กลุ่ม Creative LFC#8 ดูงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย admin / 16.10.2561

อ่านต่อ

LFC 8 กลุ่ม Growth นำเสนอเรื่อง ท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน

โดย admin / 17.10.2561

อ่านต่อ

จัดกลุ่ม Focus group วิสาหกิจชุมชน จังหวัดน่าน

โดย admin / 18.10.2561

อ่านต่อ

จัดประชุมกลุ่ม Focus group วิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำพูน

โดย admin / 18.10.2561

อ่านต่อ

จัดกลุ่ม Focus group วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

โดย admin / 18.10.2561

อ่านต่อ

จัดกลุ่ม Focus group วิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำพูน

โดย admin / 18.10.2561

อ่านต่อ

ประชุมโครงการศึกษางานต้นแบบต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชาติรัฐ

โดย admin / 03.11.2561

อ่านต่อ

Infographics สัมมาชีพ 2560

โดย admin / 09.11.2561

อ่านต่อ

 มูลนิธิสัมมาชีพเข้าร่วมกิจกรรมประชุมภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวสุโขทัย

โดย admin / 10.11.2561

อ่านต่อ

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว

โดย admin / 10.11.2561

อ่านต่อ

บทบาทธุรกิจเอกชนและการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม

โดย admin / 13.11.2561

อ่านต่อ

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank จัดสัมมนา จ.น่าน

โดย admin / 15.11.2561

อ่านต่อ

หารือ “โครงการ 9 สู่ ไทยแลนด์ 4.0 89 หลักสูตร”

โดย admin / 15.11.2561

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ครั้งที่ 1/60

โดย admin / 16.11.2561

อ่านต่อ

ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โดย admin / 20.11.2561

อ่านต่อ

จัดเวทีผู้ประกอบการ จ.พะเยา

โดย admin / 22.11.2561

อ่านต่อ

งานสัมมนา “สตาร์ทอัพ ท่องเที่ยวไทย  เติบโตก้าวไกลในยุค 4.0”

โดย admin / 22.11.2561

อ่านต่อ

ประชุมพัฒนาผู้ประกอบการ จังหวัดลำพูน

โดย admin / 23.11.2561

อ่านต่อ

จัดประชุมพัฒนาผู้ประกอบการเป็นวันที่ 2 จ.ลำพูน

โดย admin / 23.11.2561

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/60

โดย admin / 29.11.2561

อ่านต่อ

เวทีโฟกัสกรุ๊ปค้นหาต้นแบบการต่อยอดเศรษฐกิจฐานราก จ.เพชรบุรี

โดย admin / 29.11.2561

อ่านต่อ

ขยายผลงานรางวัลสัมมาชีพต้นแบบวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์บ้านดอนคา

โดย admin / 14.12.2561

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/60

โดย admin / 21.12.2561

อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่คุณวิสุทธิ กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

โดย admin / 05.01.2561

อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ

โดย admin / 12.01.2561

อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ

โดย admin / 15.01.2561

อ่านต่อ

รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 2560 บ้านนาต้นจั่น

โดย admin / 22.01.2561

อ่านต่อ

มอบกระเช้านายสมพล เกียรติไพบูลย์

โดย admin / 22.01.2561

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ห้างหุ้นส่วนเรือนไหมใบหม่อน จ.สุรินทร์

โดย admin / 24.01.2561

อ่านต่อ

จัดโฟกัสกรุ๊ปพัฒนาผู้ประกอบการ จ.พะเยา

โดย admin / 08.02.2561

อ่านต่อ

มอบกระเช้าและแสดงความขอบคุณ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

โดย admin / 08.02.2561

อ่านต่อ

กฟก.จับมือ มสช.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเกษตรกรผู้เข้าร่วมคึกคัก

โดย admin / 12.02.2561

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ขยายผลและต่อยอดงานรางวัล SME-สัมมาชีพ จ.มหาสารคาม

โดย admin / 13.02.2561

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2561

โดย admin / 21.02.2561

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ ครั้งที่ 1/2561

โดย admin / 28.02.2561

อ่านต่อ

หารือแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 02.03.2561

อ่านต่อ

หารือหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลสรรหาวิสาหกิจชุมชน-สัมมาชีพ

โดย admin / 02.03.2561

อ่านต่อ

Work Shop ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมนำเสนอรูปแบบ “สวนสาทร”

โดย admin / 05.03.2561

อ่านต่อ

Focus group ผู้ประกอบการจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่

โดย admin / 05.03.2561

อ่านต่อ

เวทีพัฒนาและต่อยอดการท่องเที่ยวบ้านนาปลาจาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย admin / 05.03.2561

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 4

โดย admin / 20.03.2561

อ่านต่อ

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 3

โดย admin / 21.03.2561

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ ครั้งที่ 2/61

โดย admin / 24.03.2561

อ่านต่อ

สัมภาษณ์คุณบุษยพรรณ มุ่งคุณ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูบ้านเขาดิน จ.นครศรีธ

โดย admin / 09.04.2561

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่  5

โดย admin / 09.04.2561

อ่านต่อ

สัมภาษณ์นายราชศักดิ์ เสรีรักษ์ รองประธานกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกดาวเรือง จ.ส

โดย admin / 11.04.2561

อ่านต่อ

แนวคิดหลักการและกระบวนการส่งเสริมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ

โดย admin / 11.04.2561

อ่านต่อ

สัมภาษณ์นางแจ้ว ดำรงธรรม ประธานกลุ่มสมุนไพรข้าวยำบูดู จ.สงขลา

โดย admin / 18.04.2561

อ่านต่อ

นายอาทันย์ ส่งรุ่ง หัวหน้ากลุ่มผู้เลี้ยงไก่ดำอินทรีย์ ผู้เข้าอบรม จ.นครศ

โดย admin / 23.04.2561

อ่านต่อ

อบรมโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยน เกษตรกร รุ่นที่ 6 จ.นครศรีธรรมราช

โดย admin / 23.04.2561

อ่านต่อ

นายสุกิจ ลุ้งใหญ่ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด

โดย admin / 24.04.2561

อ่านต่อ

คุณอัญชลี บารมีรุ่งเรือง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาว

โดย admin / 25.04.2561

อ่านต่อ

นายอนันต์ ทวีแก้ว ประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านไทรงาม จ.สุราษฎร์ธานี

โดย admin / 30.04.2561

อ่านต่อ

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่น 7

โดย admin / 30.04.2561

อ่านต่อ

นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหว

โดย admin / 01.05.2561

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ ครั้งที่ 2/2561

โดย admin / 07.05.2561

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 8

โดย admin / 07.05.2561

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2561

โดย admin / 08.05.2561

อ่านต่อ

นางนงนุช สีหา ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ.ร้อยเอ็ด

โดย admin / 16.05.2561

อ่านต่อ

SME Transform พร้อมเปลี่ยนประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล

โดย admin / 16.05.2561

อ่านต่อ

มูลนิธิสัมมาชีพจับมือเครือข่ายภาคีต่อยอดช่องทางการตลาดให้เกษตรกร

โดย admin / 21.05.2561

อ่านต่อ

SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล

โดย admin / 21.05.2561

อ่านต่อ

นวัตกรรมใหม่สมาร์ท ไบค์ มิเตอร์(TU Smart Bike Meter)

โดย admin / 22.08.2561

อ่านต่อ

บริษัท ที เจ เฮ้าส์ จำกัด

โดย admin / 23.08.2561

อ่านต่อ

ตง ธีระนุสรณ์กิจ “ผู้ปั้นอาณาจักรอาหารและขนม

โดย admin / 29.08.2561

อ่านต่อ

ร่วมสร้างต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน/ท้องถิ่น จ.เช

โดย admin / 31.08.2561

อ่านต่อ

จัดเวทีพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนหวัดพะเยา

โดย admin / 01.09.2561

อ่านต่อ

บรรยายภาพกิจกรรมอัมพวา

โดย admin / 04.09.2561

อ่านต่อ

งานประกาศผลรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2017

โดย admin / 05.09.2561

อ่านต่อ

บรรยายภาพกิจกรรมโครงการ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

โดย admin / 08.09.2561

อ่านต่อ

บรรยายภาพกิจกรรมสัมมาชีพ

โดย admin / 12.09.2561

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ต้นแบบท่องเที่ยวชุมชน บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

โดย admin / 12.09.2561

อ่านต่อ

ร่วมเวทีประชุมสามัญประจำปีกลุ่มออมทรัพย์วินลาดพร้าว 101

โดย admin / 13.09.2561

อ่านต่อ

สร้างต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบการ จ.น่าน

โดย admin / 14.09.2561

อ่านต่อ

สร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการ จังหวัดแพร่ 

โดย admin / 18.09.2561

อ่านต่อ

ร่วมสร้างต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจจังหวัดลำปาง

โดย admin / 26.09.2561

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครหลักสูตร RSU-SE รุ่นที่ 3

โดย admin / 28.09.2561

อ่านต่อ

หารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการบิดเปลี่ยนเมือง

โดย admin / 03.10.2561

อ่านต่อ

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐ

โดย admin / 03.10.2561

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

โดย admin / 05.10.2561

อ่านต่อ

บริษัท กาแฟวาวี จำกัด

โดย admin / 04.07.2561

อ่านต่อ

บริษัท กรีนโกรทออร์แกนิค จำกัด

โดย admin / 04.07.2561

อ่านต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อน

โดย admin / 05.07.2561

อ่านต่อ

ตัวแทนคณะกรรมการจากมูลนิธิสัมมาชีพร่วมงาน SET Social Impact Day 2017: Pa

โดย admin / 19.07.2561

อ่านต่อ

ประชารัฐ-สัมมาประชารัฐ...แนวคิดและทิศทาง

โดย admin / 02.08.2561

อ่านต่อ

มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร

โดย admin / 03.08.2561

อ่านต่อ

SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals

โดย admin / 04.07.2561

อ่านต่อ

เปิดงาน SMART SME EXPO 2017

โดย admin / 29.06.2561

อ่านต่อ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

โดย admin / 20.02.2561

อ่านต่อ

Central Lab Thai เปิดตัว MD คนใหม่

โดย admin / 03.05.2561

อ่านต่อ

โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม

โดย admin / 20.02.2561

อ่านต่อ

ประชุมสังเคราะห์โมเดลผู้ประกอบการ

โดย admin / 20.02.2561

อ่านต่อ

สัมมาชีพ..ตามรอยเท้าพ่อ

โดย admin / 20.02.2561

อ่านต่อ

ตอบแทนผู้มีอุปการคุณ ประจำปี 2559

โดย admin / 20.02.2561

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายสนธิรัตน์

โดย admin / 20.02.2561

อ่านต่อ