• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / สัมภาษณ์คุณบุษยพรรณ มุ่งคุณ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูบ้านเขาดิน จ.นครศรีธรรมราช

สัมภาษณ์คุณบุษยพรรณ มุ่งคุณ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูบ้านเขาดิน จ.นครศรีธรรมราช

โดย admin / 09.04.2561

สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด