• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2561

โดย admin / 08.05.2561

      วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิสัมมาชีพได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 10 C asean อาคารไซเบอร์เวิลด์ โดยมีนายผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีดร.สุนทร คุณชัยมัง กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานขยายผลของรางวัล SME- สัมมาชีพ  ที่ได้รับรางวัล 4 SME  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหม-ใบหม่อน   บริษัททีเจเฮ้าส์  จำกัด บริษัทกรีนโกรทออร์แกนิค จำกัด และบริษัทกาแฟวาวีจำกัด ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหารือแนวทางการดำเนินงานรางวัล SME – สัมมาชีพ  ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและกำหนดแผนการทำงาน รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์ในการตัดสินรางวัล ในปี 2561 รวมทั้งการออกแบบการรับสมัครโดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้แบ่งผู้สมัครออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ กลุ่มผู้ประกอบการ,กลุ่มริเริ่มเป็นผู้ประกอบการ,กลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน แนวทางดังกล่าวฝ่ายเลขาจะนำไปพัฒนาและหารือกับภาคีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อร่วมพัฒนาเครือข่าย SME ที่เข้าหลักเกณฑ์ต่อไป

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด