• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐ

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐ

โดย admin / 03.10.2561

เมื่อ 25 กันยายน 2560 ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ และผู้แทนองค์กรพันธมิตรอีก 5 องค์กรประกอบด้วย 1.ศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 2.คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3.Yunus Center AIT 4.สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย และ 5.มูลนิธิสัมมาชีพ  ได้ประชุมเพื่อศึกษาต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐระยะที่ 1 และหาความร่วมมือในการจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐต่อไป ณ.ห้องประชุมมูลนิธิสัมมาชีพ

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด