• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12.10.2561

      เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทีมวิจัยโครงการศึกษางานต้นแบบต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารัฐ นำโดยดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ  ดร.พิพัฒน์  ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์  ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห Ph.D.Faiz Shah  Director Yunus Center at AIT ได้ประชุมทีมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่จัดเวที Focus Group ในพื้นที่ 9 จังหวัดเป้าหมาย เพื่อสรุปบทเรียนและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ทั้ง 9 จังหวัด พร้อมกันนี้ได้มีการวางกรอบแนวทางการเก็บข้อมูล และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นประชากรศึกษาในโครงการวิจัยครั้งนี้

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด