• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ประชุมพัฒนาผู้ประกอบการ จังหวัดลำพูน

ประชุมพัฒนาผู้ประกอบการ จังหวัดลำพูน

โดย admin / 23.11.2561

      เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมามูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับธนาคาร SME Development bank และ ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์  ผู้ชำนาญการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดประชุมพัฒนาผู้ประกอบการ จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทายาทผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มโฮมสเตย์ และกลุ่มวิสาหกิจที่เป็น OTOP ส่วนใหญ่ประกอบกิจการเรื่องผ้า ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน เช่น ผู้ประกอบการที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เชื่อมกับกลุ่มปลูกผักอินทรีย์และการพัฒนาสินค้าไปสู่ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งกลุ่ม YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce)  มีความสนใจเป็นอย่างมาก ประเด็นสำคัญของเวทีคือการพัฒนาและหาช่องทางทางการตลาด 

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด