• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / กฟก.จับมือ มสช.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเกษตรกรผู้เข้าร่วมคึกคัก

กฟก.จับมือ มสช.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเกษตรกรผู้เข้าร่วมคึกคัก

โดย admin / 12.02.2561

       สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และมูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ร่วมจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเกษตรกรให้มีความรู้ ในการจัดการวิสาหกิจชุมชน การทำเกษตรอินทรีย์ วางแผนการผลิต การตลาด ธุรกิจและมาตรฐานการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจร และนำไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในองค์กรและชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 เปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบธรรมดา ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ “Smart Farming” จำนวน 14 รุ่น รวม 2,700 คน ครั้งแรก ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 9-11 ก.พ.2561 มีผู้นำเกษตรกรเข้าร่วม 193 คน

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด