• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / ลงพื้นที่ขยายผลและต่อยอดงานรางวัล SME-สัมมาชีพ จ.มหาสารคาม

ลงพื้นที่ขยายผลและต่อยอดงานรางวัล SME-สัมมาชีพ จ.มหาสารคาม

โดย admin / 13.02.2561

       วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561  ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านรังไหม 17 ปี ร่วมกันขยายผลและต่อยอดงานรางวัล SME-สัมมาชีพ ปี 60 โดยครั้งนี้มีการจัดเวทีพูดคุยกับชาวบ้าน ณ บ้านโพธิ์ ตำบลหนองแสง อำเภอปทุมวาปี จังหวัดมหาสารคาม  โดยทางรองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำ และกลุ่มชาวบ้านมีแนวคิดเรื่องการขยายการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพไหม และการส่งรังไหมปาดคุณภาพดี เพื่อผลิตเป็นเครื่องสำอาง พัฒนาการสาวเส้นไหมสำหรับทอผ้าและการพัฒนาลายผ้าจากภูมิปัญญา จากการแลกเปลี่ยนกับสมาชิกผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 19 ราย สมาชิกมีความคิดเห็นร่วมกันว่าในการพัฒนากลุ่ม มีแนวคิดจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นเพื่อให้กลุ่มมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ในส่วนของรังไหมปาดจะเริ่มส่งให้กับทาง รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำ ในช่วงหน้าหนาวเพื่อนำไปทำเครื่องสำอาง โดยมอบหมายให้ประธานกลุ่ม คือ นางลำใย วิเศษศรี เป็นแกนนำในการจัดทำแผนการผลิตและรวบรวมสินค้าทั้งผ้าทอที่มีการพัฒนาลายผ้าและรังไหมปาด ถือเป็นการเริ่มต้นในการขยายงานรางวัล SME-สัมมาชีพ ออกสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด