• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / Work Shop ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมนำเสนอรูปแบบ “สวนสาทร”

Work Shop ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมนำเสนอรูปแบบ “สวนสาทร”

โดย admin / 05.03.2561

       วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสหภาพการท่าเรือฯ คลองเตยและสวนสาธรสาธุประดิษย์ 6 นายปารเมศพัทธ์  รัตนแคล้ว ผู้จัดการฝ่ายเศรษฐกิจฐานราก มูลนิธิสัมมาชีพ เข้าร่วม Work Shop ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมนำเสนอรูปแบบ “สวนสาทร” ธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนกรุงเทพฯ/มูลนิธิสัมมาชีพ และตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  “สวนสาทร” จุดประกายความคิดของผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง  LFC 7-LFC 8 ต้องการนำพื้นที่ 5 ไร่ ใจกลางเมือง มาพัฒนาในแนวทางสัมมาชีพสร้างต้นแบบขององค์กร เป็นธุรกิจเพื่อสังคมนำพื้นที่มาพัฒนา สร้างกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านเยาวชน ผู้สูงอายุ พัฒนาและสร้างรายได้ชุมชนเมือง ด้านท่องเที่ยวชุมชน เกษตรอินทรีย์-อาหารดีปลอดภัย สวนผักเมือง แหล่งเรียนรู้มีชีวิต เพื่อสร้างรายได้ในชุมชนและท้องถิ่น 50 เขต กรุงเทพฯ และพัฒนาเป็นต้นแบบสัมมาชีพ สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเมือง

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด