• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / Focus group ผู้ประกอบการจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่

Focus group ผู้ประกอบการจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่

โดย admin / 05.03.2561

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ.ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Bank ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 และสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ จัด Focus group ผู้ประกอบการจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ มีเข้าร่วม 55 ท่าน ผู้ประกอบการสนใจแจ้งความประสงค์ขอกู้เงินจาก SME Bank สาขาลำพูน 17 ราย สาขาเชียงใหม่ 37 ราย ส่วนใหญ่จะนำไปต่อยอดทำท่องเที่ยวโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แปรรูปผลิตผลการเกษตร พัฒนาโครงสร้างอาคารขายสินค้า และเป็นทุนหมุนเวียน โดยมีนายคงเดช พรหมขัติแก้ว รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาผู้ประกอบการ SME Bank เป็นผู้ชี้แจงทำความเข้าใจและตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้มีการเชื่อมร้อยเครือข่ายและได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด