• slide-3


หน้าแรก / ความเคลื่อนไหวกิจกรรม / เวทีพัฒนาและต่อยอดการท่องเที่ยวบ้านนาปลาจาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวทีพัฒนาและต่อยอดการท่องเที่ยวบ้านนาปลาจาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย admin / 05.03.2561

      เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 มูลนิธิสัมมาชีพ จัดเวทีพัฒนาและต่อยอดการท่องเที่ยวบ้านนาปลาจาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยคุณต้องใจ ประภาจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับแกนนำ พร้อมลงพื้นที่และเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น วัดป่าถ้ำวัว ในการจัดเวทีครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชารัฐแม่ฮ่องสอน และภาคเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เช่น แปรรูปกระเทียม สำหรับชุมชนบ้านปลาจาดเริ่มมีการตื่นตัวเห็นได้จากการพัฒนาจุดชมวิว การไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆและเชื่อมร้อยเครือข่ายกับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น และยังได้เชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนับสนุน เช่น ประชารัฐ พัฒนาชุมชน วัฒนธรรมจังหวัดเป็นต้น

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม


ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ร่วมสร้างต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย...

ประชุมขยายผลความสำเร็จโครงการประชารัฐครั้งที่ 2

โดย admin / 12 ต.ค. 2561

ประชุมศึกษางานต้นแบบ ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของประชารั...

เวที Focus group วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับ SME Development Bank  ได้จัดเวที...

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย admin / 16 ต.ค. 2561

ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท...

ดูทั้งหมด