• slide-3


หน้าแรก / ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8 / ข้อมูลหลักสูตร

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8

ข้อมูลหลักสูตร

  1. มุ่งเน้นการสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงที่กระตือรือร้นให้เกิดขึ้น ในแต่ละภาคส่วน และสร้างเครือข่ายผู้นำเหล่านี้ ให้เป็น ส่วนประกอบที่สําคัญ ของการขับเคลื่อนเศรฐกิจ และสังคมของประเทศ
  2. ผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก แนวคิดสร้างเศรษฐกิจแขนงใหม่โดยกระบวน การความร่วมมือ ข้ามภาคส่วน (Cross- Sector Collaboration)
  3. เตรียมความพร้อมของผู้นำของสังคมที่จะรองรับต่อการบริหารงานตามยุคอุตสาหกรรม 4.0 นโยบายของรัฐว่าด้วย Thailand 4.0 และ SMEs 4.0

 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม