• slide-3


หน้าแรก / สังคมสัมมาชีพ / ปฏิทินเดือนธันวาคม

ปฏิทินเดือนธันวาคม

โดย Admin / 01.12.2560

วัน

เวลา

เรื่อง

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

12 ธ.ค.60             

-10.30 น.

 

-เข้าพบคุณสมพร ใช้บางยาง เรื่อง ประธานสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชน

 

-สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

 

-ดร.สุนทร,คุณผดุงศักดิ์

คุณอารีย์,คุณเกียววะลี

-14.00 น.

-ประชุมเรื่องการขับเคลื่อนงาน เว็ปไซต์มูลนิธิสัมมาชีพ

-มูลนิธิสัมมาชีพ

-ฝ่ายบริหารสำนักงาน

14 ธ.ค.60           

-13.00 น.

-ทางปตท.ขอหารือการขับเคลื่อน พื้นที่ท่ามะนาวและลำสินธุ์

-มูลนิธิสัมมาชีพ ชั้น 2

-ฝ่ายบริหารสำนักงาน

15  ธ.ค.60           

-9.00-16.00 น.

-ประชุมโครงการจัดตั้ง SE ในการแปรรูปข้าว

-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

-คุณพรพิมล

16 ธ.ค.60            

-9.00-12.00 น.

-ประชุมเรื่องเตรียมการสัมมนาผู้ประกอบการหญิง

-สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

-คุณพรพิมล

19 ธ.ค.60

-15.00 น.

-ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 3/2560

-อาคาร Impact forum ห้องแซฟไฟร์ 204-205

-คุณสุนทร

20 ธ.ค.60

-14.00-16.00 น.

-ประชุมคณะกรรมการภาคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/60

-มูลนิธิสัมมาชีพ ชั้น 2

-ฝ่ายภาคีสัมพันธ์

 

-เข้าร่วมรับฟังการเสนอโครงการจัดตั้ง SE ในงานแปรรูปข้าว

-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

-คุณพรพิมล

-13.00-20.00 น.

-ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพด้านการจัดการองค์กรและด้านจริยธรรม – สัมมาชีพ

-ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด

-คุณสุนทร

21 ธ.ค.60

-13.00-20.00 น.

-ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม ในหัวข้อเรื่อง การแบ่งกลุ่มวางแผนและสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพและกลุ่มอาชีพ

-ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด

-คุณอารีย์


สังคมสัมมาชีพล่าสุด


อุดหนุนสินค้าชุมชนเป็น”ของขวัญเพื่อสังคม”

โดย Admin / 12 ธ.ค. 2560

เขียนโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมมาชีพ...

ดร.สมฤดี ระบุแบรนด์ที่ดีต้อง “หยุดหัวใจ”ลูกค้า

โดย ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / 12 ธ.ค. 2560

โดยดร.สมฤดี ศรีจรรยา...

ปฏิทินเดือนธันวาคม

โดย Admin / 01 ธ.ค. 2560

ปฏิทินเดือนธันวาคม 2560...

ลดหย่อนภาษี กระตุ้น”ท่องเที่ยวชุมชน “..อย่าให้ได้ไม่คุ้มเสีย

โดย ทวี มีเงิน / 28 พ.ย. 2560

เขียนโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมมาชีพ ...