• slide-3


หน้าแรก / สังคมสัมมาชีพ / วานิตา....พลังหญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้

วานิตา....พลังหญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้

โดย ทวี มีเงิน / 12.02.2561

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่เรื้อรังมากว่า 10 ปี ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างมากแม้ภาครัฐจะทุ่มงบประมาณกว่า 2 แสนล้านบาทลงไปเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ความรุนแรงก็ยังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

อีกทั้งพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ยังเป็นจังหวัดที่ยากจนมากที่สุด และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้หญิงและเด็กที่ต้องสูญเสียผู้นำครอบครัว การดำรงชีวิตจึงเป็นไปอย่างยากลำบาก กระทบต่อการศึกษาของเด็ก และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

เมื่อ “องค์การอ็อกแฟม” เห็นปัญหาจึงจัดทำ “โครงการสถาบันวานิตา” เป็นศูนย์บ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมของสตรีใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างทักษะทางธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้หญิงมีภาวะผู้นำเพื่อจะส่งต่อองค์ความรู้และเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ต่อไปได้

ตั้งแต่มีโครงการนี้ผู้หญิงกว่า 200 ราย ที่ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบที่สำคัญจากการดำเนินโครงการนี้คือ ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจำนวนมากที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้หญิงในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอาชีพ แต่ไม่มีหน่วยงานใดที่พัฒนาผู้หญิงในบทบาทของผู้นำทางเศรษฐกิจ

ยังพบว่ากลุ่มผู้หญิงขาดพื้นที่กลางในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจและการตลาดที่สอดรับกับความต้องการที่หลากหลายตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม รวมถึงแรงสนับสนุนในการเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจและตลาดในเมือง

นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดจุดเชื่อมประสานที่จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่มากในพื้นที่ได้เกิดการกระจายและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

เมื่อ 4 ปี ก่อน OXFAM ร่วมกับพันธมิตรอย่าง ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ (ศวชต.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนเริ่มต้นจาก “ยูนิลีเวอร์” ร่วมกันทำโครงการเพื่อเพิ่มภาวะผู้นำทางเศรษฐกิจของผู้หญิง

อาทิ โครงการน้ำดี ได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี 40 กลุ่ม และผลักดันพี่เลี้ยงที่ปรึกษาธุรกิจ ซึ่งเป็นสตรีในท้องถิ่นขึ้นมาอีก 25 ชีวิต ทำหน้าที่เป็นคนกลางเชื่อมประสานหน่วยงานสนับสนุนและกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่

หลังทำงานไปได้ 2 ปี ก็เริ่มถอดบทเรียนได้พบช่องว่างที่ยังเป็นปัญหา ไม่ว่าจะความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความต้องการไม่เหมือนกัน อย่าง กลุ่มผู้ผลิต ที่ต้องการแค่ผลิตและขาย ไม่สนใจเรื่องตลาด

ส่วนอีกกลุ่มที่เข้มแข็ง พร้อมขยายไปสู่การเป็นเอสเอ็มอีเต็มตัว ผลิตภัณฑ์ของเขาจะไม่ใช่แค่ขายในพื้นที่อีกต่อไป ต้องคิดต่อว่าจะปรับรูปแบบอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับตลาดในเมือง หรือต่างประเทศมากขึ้น

ปัญหาต่อมาคือ หลายหน่วยงานในพื้นที่ยังทำงานซ้ำซ้อน ขณะที่ตลาดจากข้างนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของสินค้า เจ้าของช่องทางการจัดจำหน่ายก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้มากนัก ไม่รู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆ ทั้งนี้เพราะขาดตัวเชื่อมไปยังกลุ่มผู้ผลิต ขณะผู้ผลิตเองก็ขาดการเชื่อมต่อกับตลาดข้างนอกด้วยต้องหาทางอุดช่องว่างนี้

กล่าวโดยสรุป “สถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” มี 4 ภารกิจหลักนั่นคือ อบรมส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้กับกลุ่มอาชีพสตรีใน 3 จังหวัด โดยไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่จะไปเชื่อมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเติมเต็มความรู้ สองใส่ทักษะความเป็น “ผู้นำหญิง” ที่นอกจากจะค้าขายเก่ง ยังต้องสามารถลุกมาพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ด้วย

ภารกิจต่อมาคือ การเชื่อมตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่ โดยทำแพลทฟอร์มเหมือนแคตตาล็อกออนไลน์ เป็นพื้นที่กลางจัดแสดงสินค้าของชุมชน ซึ่งใครสนใจอยากรู้จัก 3 จังหวัดให้มากขึ้น ก็ไปดูได้ที่ช่องทางนี้โดยสร้างเรื่องราวขึ้นมา แต่เป็นเรื่องจริงจะไม่สร้างเรื่องราวที่น่าสงสาร สินค้าต้องขายได้ด้วยตัวเอง ถ้าคนซื้อด้วยความน่าสงสาร จะไม่ยืนยาวเพราะซื้อเพียงครั้งเดียว

ภารกิจต่อมาคือ สร้างเครือข่ายคนทำงานร่วมกัน โดยดึงอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ผ่านความร่วมมือของเหล่าพันธมิตรเพื่อสังคม มาช่วยเติมอาวุธทางปัญญาให้กับสตรีเหล่านี้

สุดท้ายภารกิจเชื่อมสู่ “เงินทุน” โดยในสถาบันวานิตาฯ จะมี “กองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาอาชีพ” ที่จะให้กับกลุ่มผู้หญิงระยะกลางซึ่งกำลังจะก้าวขึ้นเป็นเอสเอ็มอี โดยสามารถใช้เงินตรงนี้ ซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบ หรือนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้

ที่สำคัญในอนาคตสถาบันวานิตา ต้องเลี้ยงตัวเองได้ ต้องสร้างโมเดลที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ได้ และเป็นกิจการเพื่อสังคมได้อย่างเต็มตัว

 
เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน
บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมมาชีพ


สังคมสัมมาชีพล่าสุด


ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "สัมมาชีพสัมพันธ์"

โดย Admin / 22 พ.ค. 2561

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สัมมาชีพสัมพันธ์ ชิงถ้ว...

สมคิด “โชว์วิสัยทัศน์ ปั้นเอสเอ็มอี” ขับเคลื่อนประเทศ ”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน“

โดย Admin / 21 พ.ค. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมม...

บทที่ 3 เป้าหมายชีวิต : ดร.สมฤดี ศรีจรรยา

โดย ดร.สมฤดี ศรีจรรยา / 21 พ.ค. 2561

โดยดร.สมฤดี ศรีจรรยา...

 Dynamic Surin Forums ยึดแนว ”สัมมาชีพ” พัฒนาสุรินทร์

โดย Admin / 16 พ.ค. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมม...