• slide-3

ประชารัฐ-UP-to-date

โดย Admin / 09.08.2561

สำหรับโครงการประชารัฐประกอบด้วย 12 คณะ ซึ่งผมอยู่คณะเศรษฐกิจฐานราก มียุทธศาสตร์ 4 เรื่อง หรือ 4 เสาหลัก คือ
   1)ธรรมาภิบาล
   2)นวัตกรรมและผลิตภาพ
   3)การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ และ
   4)การมีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง

     ทั้งหลายทั้งปวงนี้เพื่อตอบโจทก์ ลดเหลื่อมล้ำ พัฒนาคน เพิ่มขีดความสามารถ ประเทศไทยเราภายใต้การนำประเทศโดย “Local Economy” เป็นนโยบายที่ให้ทุกคนร่วมมือกัน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำ เมื่อ 4 ปีก่อน ทุกคนพูดถึง “Connectivity “ อีก 2 ปีต่อมาแค่ Conectivity “ไม่พอ แต่ทุกคนต้อง”ร่วมมือกัน” ต้องทำงานแบบบูรณาการ การทำงานเศรษฐกิจฐานรากของรัฐ มีเป้าหมายเดียวเท่านั้น คือ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ให้ประชาชนมีความสุข เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับมา ทำรายได้ในระดับพอเพียง สำหรับกรอบการทำงาน ร่วมกันมี 5 ภาคส่วน ประกอบด้วยภาครัฐ จะเป็นผู้สนับสนุนช่วยเรื่องนโยบายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนเงินทุนผ่านสถาบันการเงินภาครัฐตามหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ ภาคเอกชน จะเป็นตัวขับเคลื่อนช่วยเรื่องความรู้ การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงตลาด การทำแผนธุรกิจ สนับสนุนเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย์และโครงการพี่ช่วยน้องภาควิชาการ ให้องค์ความรู้ซึ่งจะช่วยเรื่องการค้นคว้าวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และวิชาการด้านการเกษตรและการแปรรูปภาคประชาสังคม สร้างความเข้มแข็งโดยจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ภาคประชาชนหรือธุรกิจชุมชน เป็นภาคที่จะต้องลงมือทำ จะเป็นผู้ผลิตให้บริการรวมทั้งดำเนินธุรกิจ ทั้ง 5 ภาคส่วนนี้ จะต้องทำงานร่วมกันโดยมีกรอบการทำงาน ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอาพื้นที่เป็นตัวตั้งและสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ขณะเดียวกันองค์ความรู้ ก็จะสร้างวิชาชีพในระดับชุม เช่น โครงการโอท็อปที่เราเรียกว่าสัมมาอาชีพ เรารู้หรือไม่ว่าเราจะค้าขายอะไร จึงต้องนำเอา “บิ๊กดาต้า” มาวิเคราะห์ เช่น เกษตรกรรม ชาวนา ปลุกข้าว ควรมีรายได้เท่าไหร่แล้วหากปลูกผักอินทรีอาจมีรายได้มากกว่าปลูกข้าวหรือปลูกไม้ยืนต้นเป็นการสร้างอาชีพ นอกจากนี้ยังจะให้ความรู้แก่เยาวชนอีกด้วยเป้าหมายที่กำหนดไว้จะเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน และประชาชนมีความสุขด้านสิ่งแวดล้อมต้องมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น ผืนป่า ผืนดิน ต้นน้ำ ท้องทะเล สร้างวินัยในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม  และรณรงค์การบริหารจัดการน้ำเสียจะมีการแบ่งกลุ่มงาน ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย เกษตร เกษตรแปรรูป เช่น กล้วย อาจจะแปรรูปเป็น กล้วยปิ้ง กล้วยฉาบ อื่นๆมากมายหรืออย่างท่องเที่ยว ซึ่งเราต้องการให้คนในชุมชนมาทำงานด้านท่องเที่ยว เช่น ที่พัก อาหาร เป็นต้น หรือกรณีผ้าขาวม้าในแต่ละชุมชนมีสะตอรี่มีเรื่องราว ถ้ามีคนไปเที่ยวแต่ละที่ก็จะซื้อเป็นของฝาก แต่ถ้ารวมอยู่ในตึกเดียวกันโอกาสจะทำการค้าขายก็น้อยลง เพราะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเขามีโอกาสเลือก และจะซื้อผ้าขาวม้าหรือของฝากชิ้นที่ถูกใจที่สุดแต่ถ้ากระจายในแต่ละชุมชนเวลานักท่องเที่ยวไปเที่ยวชุมชนไหนก็จะซื้อเป็นของฝากเพราะผ้าขาวม้าในแต่ละชุมชนผ้าขาวม้าจะไม่เหมือนกัน

       ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกระบวนการในการทำงาน จะแบ่งเป็น 5 กระบวนการ ประกอบด้วย การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารเพื่อการรับรู้ และการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนเรียกว่ามีกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ โดยโครงสร้างจะเป็นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดวิสาหกิจเพื่อสังคม  จำกัด 76 แห่ง โดยจะขึ้นตรงกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในการทำงานของบริษัทประชารัฐสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มีหลักเข้าใจง่ายๆ 5 ประการ คือ

  1. มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุด
  2. มีรูปแบบธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจชุมชนไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค
  3. กำไรต้องนำไปใช้ขยายผล ไม่ใช่ปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  5. จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท

      สำหรับผลงานของบริษัทประชารัฐสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านมามีหลายโครงการ เช่น โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทยซึ่งได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และความสนใจในอัตลักษณ์เปลี่ยนตำแหน่งทางการตลาดของผ้าขาวม้าจากสินค้าทั่วๆไปให้เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์ โดยการทำงานร่วมกับชุมชนผู้ผลิตสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของผ้าขาวม้าในแต่ละชุมชนพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาจากสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ให้มีความหลากหลายรูปแบบที่ทันสมัยผลักดันนวัตกรรมในการออกแบบขยายช่องทางการตาด โดยสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ต่างชาติ โรงแรมเชื่อมโยงตลาดในระดับจังหวัดในประเทศและระดับโลกและต้องเปลี่ยนมุมมองลูกค้าหรือผู้บริโภค แต่ยังคงเป้าหมายสูงสุดสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ผลิตอย่างยั่งยืนโครงการเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนวิถีบริโภคข้าวของคนไทย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างชาวนากับผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนการบริโภคข้าวให้รับรู้ถึงความหลากหลายของสายพันธ์ คุณค่าทางอาหาร เสน่ห์และรสชาติที่แตกต่างกัน โครงการลองกอง ผลไม้ดีชายแดนใต้เป็นความร่วมมือของเกษตรกรศูนย์คัดแยก ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตอาหารพัฒนาทักษะของเกษตรกรสู่การผลิตแบบเกษตรประณีตเพิ่มทักษะและรายได้ยั่งยืนควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้หรือกรณีการเชื่อมโยงหลายภาคส่วนเพื่อช่วยลำไยแปลงใหญ่ อำเภอสารภี เชียงใหม่ บริษัทประชารัฐเอาลงมาขายในเทสโก้ 1 แสนกิโล กิโลละ 20 บาท ทางบริษัทประชารัฐได้ค่าจัดการ 5 พันบาท เพื่อนำไปหมุนเวียนต่อไปอีกตัวอย่างการเชื่อมโยงของบริษัทประชารัฐเอาขนมหม้อแกงเพชรบุรีไปเชื่อมโยงกับฟักทองเกษตรอินทรีจังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังสร้างแบรนด์ เช่น กุ้งล็อบเสตอร์ ภูเก็ต ก็สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นรายได้โดยตรงให้กับชุมชนเหนือสิ่งใดเราได้สร้าง แนวคิด 3 ทักษะให้กับชาวบ้าน เราเปลี่ยนจากทำมาหากินมาเป็นทำมาค้าขาย จากพออยู่พอกินมาเป็นพอเพียงซึ่งเป็นแนวคิดของประชารัฐ

 

 


สังคมสัมมาชีพล่าสุด


มหิดล "ผุดศูนย์วิจัย-หลักสูตรผู้นำอย่างยั่งยืน" เน้น"คุณธรรม-พอประมาณ-สมดุล-มีภูมิคุ้มกัน"

โดย Admin / 19 มี.ค. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสั...

6 ทิศทาง CSR ปี 61

โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ / 19 มี.ค. 2561

เขียนโดยดร.พิพัฒนา ยอดพฤติการ...

“ยิ้มสู้ คาเฟ่” ถึง Human Harbor ธุรกิจเพื่อสังคมของผู้ด้อยโอกาส

โดย Admin / 13 มี.ค. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัม...

พลาดไม่ได้...ฟัง “มูฮัมหมัด ยูนุส” พูด

โดย ทวี มีเงิน / 09 มี.ค. 2561

เรียบเรียงโดยนายทวี มีเงิน บรรณาธิการเว็บไซต์มูลนิธิสัมม...